Đợt 1: 01/12/2023 – 31/03/2024

Đợt 2: 01/04/2024 – 30/06/2024

Đợt 3: 01/07/2024 – 30/09/2024

Đợt 1: 01/12/2023 – 31/03/2024

Đợt 2: 01/04/2024 – 30/06/2024

Đợt 3: 01/07/2024 – 30/09/2024

Lưu ý: Tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng tuyển sinh có thể điều chỉnh hoặc gia hạn thời gian tuyển sinh cho phù hợp.

Lưu ý: Tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng tuyển sinh có thể điều chỉnh hoặc gia hạn thời gian tuyển sinh cho phù hợp.